Obchodní podmínky
spedice@globalsped.cz Vídeňská 103,619 00 Brno-Jih

VŠEOBECNÉ PODMĺNKY PŘEPRAVY

1. Rozsah služeb

Global Sped s.r.o. jako zasilatel přepravuje kusové zásilky z domu do domu na území České republiky.Global Sped s.r.o zajišťuje také přepravy do zahraničí včetně přeprav do Slovenské republiky.

K přepravě jsou přijímány zásilky, jejichž rozměry jsou limitovány max.délkou 3,5m,šířkou 2m a výškou 1,7 m. Hmotnost jednoho kusu max. 1500kg.

V systému přepravy kusových zásilek nelze přepravovat:

věci mající mimořádnou kulturní nebo uměleckou hodnotu
obsahující zboží mající mimořádně vysokou cenu, jako jsou například drahé kovy a výrobky z nich, umělecké a starožitné předměty, sbírky, bankovky, mince, cenné papíry, kreditní karty apod.
živá zvířata nebo pozůstatky lidí a zvířat
věci,které s ohledem na jejich povahu nelze přepravovat,společně s jinými zásilkami (např.výbušniny,lehce se kazící zboží a zboží u kterého jsou stanoveny zvláštní podmínky pro přepravu).
volně ložené hromadné substráty
zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu a dále nebezpečné zboží (ADR).
zásilky které jsou zjevně poškozené

Výše uvedené zásilky lze přepravit jen po předchozí dohodě. Zásilky s hodnotou nad 50 000,-Kč připojišťujeme na náklady zákazníka samostatnou písemnou smlouvou.

2. Objednávka přepravy

Příkazce objednává přepravu na příští pracovní den v době od 7,00 do 16,00 hodin telefonicky,faxem, e-mailem nebo osobně.

Je povinen poskytnout pracovníku zasilatele nebo přejímajícímu dopravci správné a úplné údaje o obsahu,charakteru,povaze a hmotnosti zásilky. Zejména v objednávce uvede odesílatele, včetně jména a telefonu pracovníka,rodné číslo plátce přepravného nebo jeho IČO a DIČ a bankovní spojení,přesné místo odběru zásilky,počet kusů,obal, hmotnost zásilky,příjemce a přesné místo doručení zásilky včetně PSČ a telefonu. Dále určí termín doručení zásilky.

Zasilatel si vyhrazuje právo v případě chybného údaje o hmotnosti zásilky opravit hmotnost a tím i cenu za přepravu.Pokud nelze zásilku ani opakovaně doručit,bude zásilka vrácena zpět na náklady příkazce.Zásilka přepravovaná na jeden přepravní list může být doručena jen jednomu příjemci.

3. Smlouva o přepravě

Smlouva o přepravě je uzavřena přijetím objednávky nebo převzetím zásilky k přepravě.

4. Přepravní list

Přepravní list vyplňuje příkazce nebo zasilatel podle údajů příkazce,který odpovídá za správnost sdělených údajů uvedených v přepravním listu. Při předávání zásilky k přepravě zkontroluje odesílatel správnost vyplnění přepravního listu,což potvrdí svým podpisem v příslušné rubrice.

5. Dodací lhůty

Global Sped zajišťuje přepravu kusových zásilek v dodacích lhůtách Expres (24 hodin),2 (48 hodin) a 5 pracovních dnů tzn., že zásilky musí být dodány nejpozději 2,3 resp. 6.den po převzetí zásilky. Dodací lhůta počíná běžet 18.hodinou dne,kdy byla zásilka převzata u příkazce. V sobotu, v neděli a o státních svátcích neplyne dodací lhůta, zásilky se doručují následující pracovní den. Aktuální ceník kusových zásilek má dodací lhůtu EXPRES (24 hodin) , dodací lhůta počíná běžet v 18 hodin dne naložení zásilky

Při nepřítomnosti příjemce nebo jiném důvodu nemožnosti doručení zásilky se dodací lhůta považuje za splněnou zanecháním oznámení na místě doručení. U zásilek na dobírku a zásilek s požadovanou avizací dodací lhůta neběží ode dne odeslání avíza do dne dohodnutého s příjemcem jako termín doručení zásilky. U zásilek pod celním dohledem dodací lhůta neplyne po dobu zdržení způsobeného celním řízením.

Při překročení sjednané dodací lhůty z viny zasilatele zaplatí Global Sped plátci přepravného na jeho žádost pokutu ve výši 1/10 přepravného za každý započatý den zpoždění nejvýše však polovinu přepravného. Dodací lhůty při přepravách do zahraničí jsou stanoveny u každé jednotlivé relace do příslušné země.

6. Označení a obal zásilky

Zásilky musí být řádně zabalené a zajištěné tak,aby nedošlo při přepravě a manipulaci k poškození obsahu a ohrožení bezpečnosti osob manipulujících se zásilkou.Pokud povaha zásilky vyžaduje,aby s ní bylo během přepravy a při manipulaci určitým způsobem zacházeno nebo aby byla ukládána v určité poloze, je odesílatel při nakládce povinen označit jí manipulační nebo výstražnou značkou a požádat o příslušný zápis do přepravního listu.Po dohodě se zákazníkem může Global Sped zajistit zabalení a označení zásilky na náklady zákazníka.

7. Odběr a doručení zásilky ,nakládka a vykládka

Zasilatel odebere zásilku podle dohody se zákazníkem, jinak nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky . Příkazce může sám podat zásilku k přepravě přímo na překladišti Global Spedu. Jinak se přepravou z domu do domu rozumí odebrání a doručení na rampě nebo na chodníku před domem zákazníka (max.5m od vozidla). Má-li zásilka nebo několik zásilek vyšší hmotnost než 500 Kg, nebo obsahuje-li kus o hmotnosti vyšší než 50 kg, je zákazník povinen poskytnout dopravci přiměřenou pomoc.

8. Cenové podmínky - přepravné

Přepravné závisí na hmotnosti,příp.objemu zásilky,a požadované dodací lhůtě. Vypočte se podle platného ceníku firmy Global Sped s.r.o. Cena za služby zasilatele je splatná v hotovosti u odesílatele nebo u příjemce nebo je-li tak v zasilatelské smlouvě sjednáno na fakturu. V případě prodlení s úhradou faktury je příkazce povinen zaplatit zasilateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Příkazce také bere na vědomí že zasilatel má zástavní právo k zásilce ve smyslu § 608 Obchodního zákoníku při neuhrazení závazku vůči zasilateli..

9. Zásilky na dobírku

Zasilatel přijímá k přepravě zásilky na dobírku, kdy je zásilka vydána příjemci pouze proti zaplacení hodnoty zboží. V takovém případě musí být řádně vyplněn přepravní list, tj.uvedeno číslo bankovního účtu toho, komu má být dobíraná částka poukázána. Správnost tohoto účtu kontroluje odesílatel nejpozději při nakládce zásilky. Jako variabilní symbol úhrady se používá podací číslo zásilky uvedené na přepravním listu. Zákazník musí také při objednávání přepravy určit,kdo hradí doběrečné, tj.částku která,patří zasilateli za zajištění služby. V případě, že příjemce odmítne zaplatit dobírku, považuje se to za překážku v plnění smlouvy o přepravě a zásilka bude jako nedoručitelná vrácena odesílateli na jeho náklady.

10. Přepravní škody,reklamace
Zasilatel odpovídá příkazci za škodu skutečnou, nikoliv za ušlý zisk a další následné škody. Zasilatel neodpovídá za škody:

vzniklé vadou zásilky,její přirozenou povahou nebo jejím úbytkem
vzniklé vadným nebo nedostatečným obalem,nevhodným způsobem balení
nebo neoznačením zásilky patřičnými značkami
způsobené příkazcem nebo příjemcem zásilky

Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost anebo okolnosti tomu nasvědčující,je povinen požádat zasílatele nebo doručujícího dopravce nejpozději při převzetí zásilky o sepsání zápisu o škodě.Jde-li o zjevně neznatelné poškození,nebo neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím vydání,je příkazce,popř.jeho jménem příjemce zásilky povinen to sdělit přepravní kanceláři Global Spedu nejpozději do 3 dnů po jejím převzetí.

Za jiné škody než škody na přepravované zásilce odpovídá Global Sped jen tehdy,pokud byly způsobeny překročením dodací lhůty a to pouze do výše přepravného.Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit u Global Spedu reklamací do 6-ti měsíců od vydání zásilky příjemci,nebo jestliže k vydání nedošlo,do 6-ti měsíců od převzetí zásilky k přepravě,jinak právo zanikne.Pro podávání a vyřizování reklamací se použijí obecně závazné právní předpisy týkající se dopravy a příslušná ustanovení občanského zákoníku.

11. Pojištění zásilek

Zásilky jsou pojištěny do výše 50 000,- Kč za každou zásilku.Zásilky s hodnotou nad 50.000,- Kč připojišťujeme na náklady příkazce.

12. Platnost

všeobecné podmínky přepravy vstupují v platnost 1.1.2014.